Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.
Galetova 342/8
293 01 Mladá Boleslav
tel: tel: 326 327 128, mobil: 606 617 160
e-mail: lochman.lov@seznam.cz
web: www.loveckepotreby.cz

NOVINKY

arr3Výběr zboží Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 6 449,00 Kč
skladem
naše cena 25 990,00 Kč
skladem
naše cena 13 890,00 Kč
skladem
 

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny 

  Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.,
  Mladá Boleslav 293 01, Galetova 342/8

  okres: Mladá Boleslav
  oblast: Středočeský kraj

  IČ: 26448718
  DIČ: CZ26448718

  tel.: 326 327 128
  mobil: 606 617 160

  e-mail: lochman.lov@seznam.cz

  www.loveckepotreby.cz

  jsou považovány za závazné. Jsme plátci DPH. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10-ti pracovních dnů po obdržení objednávky.
  2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání většího množství zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle 326 327 128. Dobírkovné činí Kč 200,- až Kč 250,- za 1 balík/karton (dle objemu a váhy). 
  3. Firma Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o., Mladá Boleslav 293 01, Galetova 342/8 si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Reklamace

 1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:

Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.

Galetova 342/8
Mladá Boleslav
29301

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu). 
2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Reklamaci převezeme pracovník pro ně určen. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje. 

4. Stížnosti a spory lze řešit i mimosoudně. 

Mimosoudní řešení sporu před ČOI může spotřebitel zahájit: vyplněním on-line formuláře na webových stránkách adr.coi.czpísemně (na předtištěném formuláři nebo vlastní formou) ústně do protokolu na kontaktních místech ČOI.
Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Středočeský kraj  a Hl. m. Prahu

Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
pondělí  8–14 hod.
středa  8–14 hod.
Doporučujeme spotřebitelům přednostně využívat písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.

5. V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte následující formulář a zašlete ho na e-mail lochman.lov@seznam.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od

 

kupní smlouvy číslo *  zadejte číslo faktury či paragonu
od nákupu tohoto zboží *  zadejte název zboží
Datum převzetí zboží *  DD.MM.YYYY
Jméno a příjmení *
Ulice *
Město *
PSČ *
Telefon *
Email *

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny LOVECKÉ POTŘEBY, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Ochrana osobních dat zákazníků dle GDPR

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky a jsou společností Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.,
Mladá Boleslav 293 01, Galetova 342/8považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití a jsou zásadně používána pouze k vyplnění objednávky, poté jsou námi vymazána a nejsou nijakým způsobem dále zpracovávána. Václav Lochman - Lovecké potřeby s.r.o.,
Mladá Boleslav 293 01, Galetova 342/8 tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.